Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > RAKS Księga Handlowa – Funkcje

RAKS Księga Handlowa – Funkcje

RAKS

Podstawowe cechy modułu RAKS Księga Handlowa – przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Moduł zawiera poniższe funkcje.


Księgowość

 • Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,
 • Zakładanie planu kont zgodnego z indywidualnymi potrzebami, dowolnie rozszerzanego w każdym momencie, zawierającego syntetykę i do ośmiu poziomów analityki, z możliwością określenia kont jako jedno-lub dwusaldowe, z możliwością prowadzenia kont pozabilansowych,
 • Możliwość wprowadzenia i wielokrotnego poprawiania bilansu otwarcia,
 • Wprowadzanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z możliwością poprawiania błędnych zapisów,
 • Możliwość etapowego wprowadzania dokumentów
 • Nadawanie numerów dokumentów automatycznie (przez program), możliwość niezależnej numeracji dokumentów w poszczególnych dziennikach,
 • Zaznaczanie wybranych operacji w dzienniku księgowań, które następnie mogą być automatycznie zweryfikowane pod względem poprawności ich wprowadzenia,
 • Przeglądanie i wydruk stanów pojedynczych kont lub należących do wybranej grupy numerów, w wybranym okresie czasu, oraz za kolejne miesiące, które upłynęły od początku roku do końca wybranego okresu,
 • Kontrolowanie nierozliczonych należności i zobowiązań przedsiębiorstwa z możliwością kojarzenia ze sobą wielu operacji rozrachunkowych, wyliczanie odsetek za zwłokę, wydruk wezwania do zapłaty, polecenia przelewu i potwierdzenia sald,
 • Możliwość dopisania do rozrachunków nierozliczonych dokumentów z zeszłego roku obrachunkowego tak by można było je kojarzyć z tegorocznymi zapłatami,
 • Tabela bilansu w formie pełnej lub skróconej,
 • Dostępność trzech wersji rachunku zysków i strat,
 • Podgląd w tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat obrotów i sald kont składających się na wybraną pozycję tabeli,
 • Zestawienia obrotów i sald wszystkich kont lub ich wybranej grupy,
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu z automatycznym księgowaniem podatku,
 • Wypełnianie deklaracji PIT-28, PIT-5, CIT-2, VAT-7, VAT-UE,
 • Prowadzenie zapisów i rozliczeń w walucie obcej, wyliczanie różnic kursowych oraz możliwość automatycznego ich księgowania,
 • Możliwość wydłużenia roku obrachunkowego oraz otwarcia i zamknięcia roku w dowolnym dniu roku kalendarzowego,
 • Zabezpieczenie dostępu do programu kodami użytkowników, którzy mogą mieć ograniczone uprawnienia do uruchamiania poszczególnych funkcji programu,
 • Program może kontrolować poprawność wprowadzanych danych ze względu na zgodność obrotów, zgodność kwot dekretowanych na kontach i wprowadzanych do ewidencji VAT, zamknięcia kręgu kosztów,

Rozrachunki

 • Wprowadzanie rozrachunków.
 • Rozliczanie rozrachunków dowolnym innym rozrachunkiem lub dokumentem kasowym.
 • Dołączanie niepowiązanych rozrachunków do dokumentu.
 • Kontrolowanie nierozliczonych należności i zobowiązań.
 • Wiekowanie rozrachunków, wezwanie do zapłaty, różnice kursowe, nota odsetkowa

Kasa

 • Pełna obsługa kasy
 • Kontrola przepływu gotówki w kasie. Rejestracja operacji gotówkowych zachodzących w firmie (KP, KW).
 • Rozliczanie nierozliczonych rozrachunków podczas wystawiania dokumentów kasowych.
 • Prowadzenie kasy walutowej –stan kasy w wybranej walucie.
 • Tworzenie raportów kasowych za dowolny okres, do określonego dokumentu (od pozycji do pozycji)
 • Tworzenie wielu raportów w jednym dniu
 • Pełna obsługa zaliczek pracowniczych , obsługa wniosków o zaliczkę, wypłata zaliczki, rozliczenie zaliczki.
 • Zawsze aktualny stan kasy

Bank

 • Pełna obsługa banku
 • Wystawianie i rejestracja poleceń przelewu. Przesyłanie wybranych przelewów do homebankingu.
 • Wprowadzanie wyciągów bankowych (import przelewów wychodzących )
 • Rozliczanie dokumentów rozrachunkowych podczas wprowadzania wyciągów bankowych.

Kartoteki

 • Kartoteka kontaktów wspólna dla całego systemu RAKSSQL.
 • Podgląd informacji dotyczącej zakupu, sprzedaży oraz rozrachunków z poziomu kartoteki kontrahenta.
 • Wspólne w całym systemie kartoteki kas oraz rachunków bankowych.
 • Kartoteka udziałowców, źródeł przychodu oraz udziałów w źródłach przychodu.
 • Tworzenie dodatkowych kartotek.

Słowniki

 • Definiowanie własnych kodów dokumentów
 • Zakładanie dowolnych dzienników księgowych.
 • Definiowany szablon i sposób numeracji dla dokumentu księgowego, środków trwałych, dowodów wewnętrznych, kompensat rozrachunków oraz dowodów zdawczo-odbiorczych.
 • Tworzenie dowolnej ilości schematów dokumentów i raportów kasowych w dowolnej walucie.
 • Tworzenie schematu poleceń przelewu.
 • Rachunek zysków i strat w 4 wersjach (porównawczy, kalkulacyjny, dla stowarzyszeń oraz mieszany (ZHP)) Możliwość modyfikacji nazw pozycji
 • Tabela Bilansu w 3 wersjach (stara wersja bilansu, nowa wersja bilansu, dla stowarzyszeń).
 • Podgląd przypisanych do tabeli bilansu oraz rachunku wyników sald kont.
 • Definiowanie dowolnej ilości: wzorców opisów, urzędów skarbowych.
 • Słownik rejestrów VAT, stawek podatku, stawek przejazdu oraz wzorcowych tras przejazdu.
 • Klasyfikacja środków trwałych, słownik typów środków trwałych, tabela aktualizacji środków trwałych.
 • Słownik walut, tabel kursowych oraz tabel odsetek.

Zestawienia

 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych.
 • Zestawienia dla księgi handlowej, książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu.
 • Wydruk Ewidencji Przychodów, Księgi Podatkowej, Zestawienia obrotów i sald oraz wydruk sald kont księgowych.
 • Mechanizm edycji i definiowania indywidualnych zestawień i raportów.
 • Wydruk rejestrów VAT sprzedaży: ewidencja sprzedaży VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, nabycia wewnątrzwspólnotowe.
 • Wydruk rejestrów VAT zakupu: wg. stawek VAT, wg. rodzaju zakupów.
 • Mechanizm edycji i definiowania przez klienta dowolnych wydruków graficznych.

Inne

 • Tajność informacji. Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień użytkownika.
 • Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy.
 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw użytkowników
 • Współpraca z innymi modułami systemu RAKSSQL
 • Rozksięgowywanie dokumentów oraz przesyłanie ich do księgowości
 • Eksport i import danych do pliku XML.
 • Możliwość definiowania własnych zestawień dostosowanych do potrzeb firmy za pomocą wbudowanego w system modułu Generator Raportów.
×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP