Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > RAKS Księga Handlowa

RAKS Księga Handlowa

RAKS

Moduł RAKS Księga Handlowa – Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji nonprofit.

Program realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworzy jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS.


Kluczowe możliwości

 • Szybkie wprowadzanie dokumentów.
 • Łatwe dopasowanie ekranu roboczego do własnych potrzeb.
 • Prosty export danych do Excel z każdego okna programu.
 • Automatyczne księgowanie wyciągów bankowych.
 • Wygodny import i export danych.
 • Pełna integracja z pozostałymi modułami programu.

Znaczniki, automaty i wzorce księgowe

Program posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu definiowanych wzorców księgowych oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Rozwiązanie zwiększa efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

Przykład:

 • faktura zakupu -pozycje kosztowe można oznaczyć znacznikami, dzięki czemu automatycznie zostaną zaksięgowane na odpowiednio określone konta w odróżnieniu od towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży.

Pełna integracja i ciągłość ewidencji

Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, np.: po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego automatycznie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

Rejestracja i ewidencja dokumentów księgowych

RAKSSQL rozszerza obsługę wprowadzania i zarządzania dokumentami księgowymi:

 • typy dokumentów -podział na dzienniki księgowe został rozszerzony o możliwość rejestracji charakteru dokumentu księgowego m.in. takiego jak: faktura sprzedaży, zakupu, dokument magazynowy, dowód wewnętrzny etc. Dzięki temu łatwiejsze jest zarządzanie i zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • stan dokumentów -to naturalne rozszerzenie dostosowujące system do faktycznego stanu, w jakim może znajdować się dokument w rzeczywistości:
  • nie zarejestrowany,
  • w buforze,
  • zarejestrowany,
  • zaksięgowany.

Kosz dokumentów

To zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do usunięcia dokumentów z kosza potrzebne jest specjalne uprawnienie, które powinno być nadawane tylko osobom upoważnionym.

System ewidencji rozrachunków

Program posiada moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony.

Takie rozwiązanie daje szereg udogodnień m.in.:

 • tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe),
 • powiązanie rozrachunków z kontrahentem/pracownikiem umożliwia tworzenie kompensat m.in., pomiędzy kontrahentem, który jest dostawcą i odbiorcą, czyli pomiędzy fakturą zakupu i sprzedaży.

W ramach kontrahenta/pracownika możliwe jest rozliczanie należności i zobowiązań dowolną ilością rozliczeń/powiązań. Bogaty pakiet zestawień i raportów m.in.: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.

Pełna obsługa Finansów

 • kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
 • banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),
 • rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.

System obsługi deklaracji podatkowych

Pełna integracja oraz ciągłość ewidencji księgowej pozwala m.in. na tworzenie dla jednego właściciela deklaracji z kilku różnych źródeł przychodu/firm niezależnie od formy prowadzonej ewidencji (księga handlowa, księga podatkowa, ryczałt). Dodatkowo usprawniono obsługę i zarządzanie deklaracjami, które w nowym systemie mają pełną kontrolę i historię kolejnych publikowanych przez ministerstwo wersji. System umożliwia edycję i wydruk w ramach każdej z wersji deklaracji zarówno tych historycznych, jak i obowiązującej. Istnieje możliwość jednoczesnej obsługi deklaracji dla wszystkich firm prowadzonych w systemie.

e-Deklaracjei JPK

Program umożliwia składanie deklaracji podatkowych i wysyłkę plików JPK drogą elektroniczną. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system Ministerstwa Finansów, elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest zapisywany bezpośrednio w programie.

RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

 • VAT-7,
 • VAT-7K,
 • VAT-7D,
 • VAT-UE,
 • VAT-UEK,
 • CIT-8.

Generator Raportów i Zestawień

RAKSSQL daje pełną swobodę dostosowania wszystkich standardowo dostępnych zestawień i wydruków do indywidualnych wymagań. Zarówno zakres informacji jak i prezentacja graficzna wydruku może zostać indywidualnie dopasowana. Możemy stworzyć m.in. wersje raportów w dowolnym języku obcym. Dodatkowo Generator Raportów umożliwia stworzenie całkowicie nowych indywidualnych zestawień z wykorzystaniem danych zawartych w systemie księgowym. Wszystkie zestawienia i raporty mogą zostać zapisane w formacie elektronicznym jak xls (Excel), xml, pdf.

Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel

Generator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel.

Cechy funkcjonalne rozwiązania:

 • możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKSSQL,
 • łatwa zmiana parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc…) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych,
 • możliwość definiowania i wykorzystania w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel.

System załączników

W programie istnieje możliwość archiwizowania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcjonalność pozwala na stworzenie w programie bazy dokumentów źródłowych oraz rozwiązuje problem z przepływem dokumentów i informacji w firmie.

Otwarta współpraca

RAKSSQL jest otwarty na współpracę z innymi systemami. Program pozwala na elektroniczny import i eksport danych m.in.: kartotek słowników, dokumentów handlowych, finansowych i magazynowych, przyspieszając i automatyzując proces księgowania oraz współpracę z klientami.

Ergonomia pracy

Program charakteryzuje się najlepszym interfejsem użytkownika dostępnym na rynku. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego okna przeglądu, wydruku i eksportu danych (wyszukiwanie, filtracja danych, grupowanie, eksporty, zestawienia w locie) RAKSSQL zwiększa szybkość codziennej pracy i jednocześnie dostarcza w intuicyjny sposób nowe niespotykane dotąd możliwości.

×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP