Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > RAKS Produkcja

RAKS Produkcja

RAKS

Moduł RAKS Produkcja – wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Program dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji planowanej, produkcji w toku i produkcji wykonanej. System wspiera użytkowników w procesie wyceny produkcji oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Integracja z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL zapewnia optymalne zarządzanie całym przedsiębiorstwem dostarczając na bieżąco aktualnych informacji np. z zakresu gospodarki materiałowej czy finansów.


Moduł

Moduł umożliwia:

 • zarządzanie produkcją poprzez kontrolę wykorzystanych zasobów,
 • nadawanie numerów serii oraz terminów przydatności dla partii produkcyjnych,
 • identyfikację użytych zasobów przy powstawaniu wyrobów,
 • pełną integrację z pozostałymi modułami systemu.

Program składa się z czterech części:

 • zasobów produkcyjnych(ludzie, maszyny),
 • technicznego przygotowania produkcji (technologie),
 • planowania produkcji (zlecenia i zadania produkcyjne),
 • realizacji produkcji (wyliczanie produkcji, gospodarka magazynowa, rejestracja kart pracy).

Wprowadzenie zasobów oraz technologii jest opcjonalne,dzięki czemu użytkownik może obsłużyć również produkcję pod zlecenie wg indywidualnych potrzeb odbiorców.

Zasoby

Słownik zasobów umożliwia wprowadzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w podziale na wydziały.

W skład zasobów wchodzą:

 • wydziały,
 • pracownicy,
 • stanowiska pracy,
 • składniki.

Technologie

Moduł zawiera słownik technologii, który może być wykorzystywany w zleceniach produkcyjnych. Każdy produkt może posiadać jedną domyślną technologię.

Cechy technologii:

 • produkt; określenie produktu głównego powstałego w wyniku wykonania operacji w technologii,
 • nazwa pełna i skrócona; nazwa technologii,
 • wersja; każdy produkt może posiadać wiele technologii, system prowadzi wewnętrzną numerację
 • status technologii:
  • W przygotowaniu -technologia w wersji roboczej, niewidoczna w zleceniach,
  • Aktywna -widoczna w zleceniach produkcyjnych,
  • Archiwalna -niewidoczna w zleceniach.

Operacje –Typy

W systemie dostępnych jest kilka typów operacji:

 • produkcja -system nie kontroluje proporcji pobranych składników do ilości otrzymanych wyrobów np. produkcja spożywcza –ciasto,
 • montaż -system kontroluje proporcje pobranych składników do ilości otrzymanych wyrobów np. kompletacja –produkcja krzeseł,
 • kontrola jakości -czynności kontrolne w dowolnym miejscu technologii (etapie produkcji).

Operacje –Maszyny

Użytkownik może wskazać:

 • gniazdo -rodzaj gniazda produkcyjnego jaki będzie wykorzystywany przy operacji,
 • narzut -dodatkowy procentowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,wykorzystywany w trakcie wstępnej wyceny, gdy nie określono konkretnego stanowiska,
 • stanowisko -konkretne stanowisko, na którym będzie wykonywana operacja,
 • narzut -procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
 • TJ stanowiska na partię -czas jednostkowy zasobu produkcyjnego potrzeby do wykonania partii produktu,
 • TPZ stanowiska -czas przygotowawczo-zakończeniowy związany z wykonywaniem operacji

Doliczanie kosztu stanowiska -użytkownik zaznaczając odpowiednie pole może wliczyć koszty związane z czasem pracy do kosztu wytworzenia wyrobu.

Operacje –Ludzie

Użytkownik może wskazać:

 • grupę zawodową -rodzaj grupy zawodowej jaka będzie wykorzystywana przy operacji,
 • narzut -procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,wykorzystywany w trakcie wstępnej wyceny, gdy nie określono konkretnego wykonawcy-pracownika,
 • pracownika -konkretnego pracownika, który będzie wykonywał operacje,
 • narzut -procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
 • TJ stanowiska na partię -czas jednostkowy zasobu produkcyjnego potrzeby do wykonania partii produktu,
 • TPZ stanowiska -czas przygotowawczo-zakończeniowy związany z wykonywaniem operacji.

Doliczanie kosztu stanowiska: użytkownik zaznaczając odpowiednie pole może wliczyć koszty związane z czasem pracy do kosztu wytworzenia wyrobu.

Operacje –Zależności

Użytkownik może zdefiniować listę zależności występujących pomiędzy operacjami z możliwością określenia czasu przesunięcia pomiędzy wykonywanymi operacjami.

Koszty dodatkowe

Użytkownik może określić dodatkowe koszty ogólnozakładowe (zarządu), które będą wliczane do kosztu wytworzenia partii produktu.

Składniki produkcji

Składnikami mogą być towary lub usługi.

Składnik może pochodzić z kartoteki towarów lub z poprzedniej operacji. Gdy edytowana operacja jest kolejną operacją wchodzącą w skład technologii można wskazać, z której operacji system ma pobrać kartotekę towarów.

Podczas wprowadzania składników należy określić:

 • normatywną ilość potrzebnych składników,
 • ew. dodatkowy narzut do ceny zakupu,
 • należy wskazać domyślny magazyn dla składnika,
 • określić z jakiego miejsca system ma pobrać cenę zakupu do symulacji,
 • doliczanie do ceny produktu. Użytkownik określa, czy podaną wartość zużytych składników należy wliczać do kosztu wytworzenia produktu. Odznaczone pole bierze udział w symulacji kosztu wytworzenia wyrobu.

Zlecenie produkcyjne

Podstawowym dokumentem modułu produkcji jest zlecenie produkcyjne.

Główne cechy zlecenia:

 • numeracja -dokumenty są numerowane wg definicji kodu dokumentów,
 • etapy –określane słownikowo dla użytkownika,
 • planowana data rozpoczęcia -określenie daty i godziny planowanego rozpoczęcia całego zlecenia,
 • planowana data zakończenia -określenie daty i godziny planowanego zakończenia całego zlecenia,
 • produkt -przedmiot zlecenia,
 • technologia -opcjonalnie wskazana technologia, na podstawie której system uzupełni szereg informacji w zleceniu produkcyjnym,
 • domyślne kody RW i PW -miejsce w którym można wskazać jakie kody dokumentów mają zostać użyte podczas generowania dokumentów magazynowych,
 • Status zlecenia produkcyjnego –pole określające status zlecenia produkcyjnego.

Raporty i Zestawienia

Wbudowany w system intuicyjny interfejs pozwala na łatwe porządkowanie dużych ilości informacji poprzez:

 • filtrowanie,
 • grupowanie,
 • podsumowanie.

Ponadto system zawiera następujące raporty:

 • technologia jako spis składników oraz czynności,
 • użytkownik otrzymuje w postaci wydruku wprowadzoną technologię wraz z listą operacji, wykonawców, składników i produktów,
 • technologia jako symulacja kosztów wytworzenia produktu,
 • wydruk technologii poszerzony o dane związane z kosztami wykonania operacji i składników,
 • raport podaje szacunkowy koszt wytworzenia produktu w danej technologii,
 • zadania produkcyjnej –jako zlecenie na produkcję,
 • wydruk w postaci karty pracy dla wykonawcy czynności zawierający m.in. listę z ilością potrzebnych składników,
 • zadanie produkcyjne –jako rozliczenie ilościowe zadania. Raport przedstawia zakończone zadanie, przekazując informacje o normatywnych ilościach składników oraz ich faktycznym zużyciu,
 • zadania produkcyjne –jako rozliczenie ilościowo-wartościowe zadania,
 • rozszerzona wersja raportu zwierająca informacje o kosztach składników oraz wartości powstałego produktu.

×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP