Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > RAKS Analizy Biznesowe i Raporty

RAKS Analizy Biznesowe i Raporty

RAKS

Moduł RAKS Analizy Biznesowe i Raporty – stworzony we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami od finansów i rachunkowości, audytorami i biegłymi rewidentami.

Pozwala na łatwe i szybkie tworzenie różnego typu analiz, zestawień i raportów w oparciu o gotowe wzorce. System daje możliwość tworzenia budżetów, planowania długookresowego i bieżącej kontroli realizacji budżetów. Jednocześnie jest narzędziem, które daje użytkownikowi możliwość sporządzania indywidualnych specjalizowanych analiz finansowych opartych o dane zarejestrowane w części księgowej systemu RAKSSQL.


Podstawowe korzyści biznesowe

 • zaawansowane planowanie i budżetowanie w celu optymalizacji zarządzania finansowego,
 • zapewnienie optymalnej kondycji finansowej poprzez zarządzanie aktywami firmy oraz źródłami finansowania działalności,
 • rozwijanie i wykorzystywanie najnowszych technik inżynierii finansowej w celu osiągnięcia operacyjnych i strategicznych celów przedsiębiorstwa,
 • analizowanie bieżących informacji dotyczących wyników przedsiębiorstwa w celu podjęcia niezbędnych korekt,
 • budowanie strategii organizacji, zadań ogólnych i szczegółowych odnoszących się do kontaktów z klientami oraz dostawcami,
 • identyfikowanie i monitorowanie nowych możliwości, trendów oraz zagrożeń,
 • definiowanie jasnych możliwości wzrostu wartości firmy,
 • analiza specjalizowanych danych na indywidualne potrzeby firmy.

Zakres funkcjonalny

 • narzędzia do planowania, budżetowania i kontrolingu finansowego,
 • rachunek przepływów w/g wzoru ustawy o rachunkowości,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym w/g ustawy o rachunkowości,
 • analizy dynamiki i struktury: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitałach,
 • analizy wskaźnikowe:
  • rentowności,
  • struktury finansowania,
  • efektywności wykorzystania majątku,
  • płynności finansowej,
  • kapitału ludzkiego.

Generator Raportów

Moduł Analiz Finansowych wyposażony jest również w zaawansowany Generator Raportów i Analiz, który oferuje szeroką gamę gotowych zestawień, a także możliwość projektowania od podstaw własnych raportów. Przyjęty sposób organizacji i dostępu do danych sprawia, że ten sam zestaw informacji może posłużyć do sporządzenia wielu zestawień, różniących się nie tylko pod względem zawartości merytorycznej, lecz także formą wizualnej prezentacji. Dzięki temu możliwe jest optymalne dopasowanie metody prezentacji danych do aktualnych potrzeb użytkownika. Cechą wyróżniającą nowy system raportowania jest uniwersalny mechanizm dostarczania danych potrzebnych do sporządzenia analiz i zestawień. Sprawia on, że źródłem danych nie muszą być wyłącznie informacje zarejestrowane w systemie RAKSSQL. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych pochodzących spoza systemu (np. danych zapisanych w plikach dyskowych bądź systemach baz danych), a także tworzyć i edytować własne zbiory danych. Przygotowany na potrzeby określonego raportu zestaw danych jest całkowicie niezależny od sposobu ich późniejszej prezentacji.

Raz zdefiniowany zestaw danych może zostać wykorzystany zamiennie m.in. do:

 • przeprowadzenia obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego,
 • sporządzania raportu w formie wydruku (w trybie graficznym i tekstowym),
 • dynamicznego utworzenia dokumentu tekstowego, którego treść jest automatycznie wypełniana w oparciu odostarczone dane (korespondencja seryjna),
 • przeglądu i analizy danych (filtracja, grupowanie, tworzenie podsumowań) w gridzie,
 • eksportu danych do plików w typowych formatach (np. .txt, .xls, .xml, .html).

W ramach jednego raportu użytkownik może stworzyć wiele prezentacji. Kolejne prezentacje można definiować odnowa, można też powielać i modyfikować prezentacje już istniejące.

Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel

Generator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel.

Cechy funkcjonalne rozwiązania:

 • Bezpośrednie wykorzystanie danych i zestawień z systemu RAKSSQL,
 • Możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc…) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych,
 • Definiowanie i wykorzystanie w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel.
×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP