Tel: 600283424
PerfectSoft > ERP, CRM > Raks > RAKS Księga Podatkowa

RAKS Księga Podatkowa

RAKS

Moduł RAKS Księga Podatkowa – niezwykle prosty i przyjazny program przeznaczony dla firm rozliczających się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jeden system. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędówskarbowych i ZUS. Aplikacja jest prosta w obsłudze, intuicyjna, zgodna z przepisami i bogata w liczne możliwości usprawniające pracę.


Rejestrowanie dokumentów w księdze

Wprowadzanie dokumentów jest szybkie i wygodne. Podczas rejestracji dokumentów możemy korzystać z gotowych wzorców księgowań oraz kartotek kontrahentów i grup operacji (odpowiednik kont w pełnej księgowości). Możliwe jest także wprowadzenie nowego dokumentu poprzez skopiowanie dokumentu wprowadzonego wcześniej. Program umożliwia jednoczesne wprowadzenie dokumentu do księgi, odpowiedniego rejestru VAT, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji kosztów przebiegu pojazdów. W programie możemy tworzyć i automatycznie księgować na koniec roku lub dowolnego miesiąca spis z natury. Aplikacja umożliwia rozliczenia pojazdów w oparciu o prowadzone ewidencje przejazdów i kosztów, a także automatyczne księgowania korekt kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. W równie prosty sposób księgowane są dowody wewnętrzne. Wprowadzone dokumenty mogą być przeglądane w obrębie bieżącego miesiąca oraz za dowolny okres w obrębie bieżącego roku obrachunkowego.

Grupy operacji

Program umożliwia wprowadzanie dokumentów w oparciu o zdefiniowane grupy operacji. Są one odpowiednikiem kont w pełnej księgowości i znacznie skracają czas wprowadzania danych. Możliwe jest tworzenie w oparciu o te grupy zestawień oraz szybkie sumowanie obrotów dla pojedynczej, lub kilku wybranych operacji. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych grup dla poszczególnych lat obrachunkowych, jak również przeniesienia ich z roku poprzedniego. Program zapewnia rozliczenie z urzędem skarbowym PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, rozliczenie miesięczne, rozliczenie kwartalne. Aplikacja oblicza deklaracje PIT dla każdego podatnika zarejestrowanego w systemie. Sumuje przychody podatnika z różnych źródeł, m.in. z udziałów w firmach zarejestrowanych w RAKSSQL oraz innych, a także z tytułu najmu i dzierżawy. Wydruki deklaracji są zgodne z aktualnymi drukami oryginalnymi i mogą być składane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Do deklaracji można również wydrukować przelewy. Program każdorazowo podczas obliczania deklaracji pobiera aktualne dane z zapisów księgowych. Istnieje jednak możliwość ręcznego skorygowania deklaracji .

Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT

Program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio, lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres czasu, dla wybranego kontrahenta i wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-7D z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego. Istnieje możliwość drukowania deklaracji VAT na drukach dostarczanych przez urzędy skarbowe.

Kartoteki

Podział kartotek na globalne (np. właściciele i źródła przychodów) i lokalne (np. kontrahenci) eliminuje konieczność uzupełniania tych samych danych w każdej z zakładanych firm. Zaletą jest również to, że każdy z zarejestrowanych właścicieli może mieć zdefiniowane udziały w każdym z zarejestrowanych źródeł przychodów. W takim przypadku program automatycznie pobiera dane z odpowiednich firm w celu obliczenia deklaracji PIT. Podział na kartoteki lokalne, a w powyższej sytuacji na odrębne lata obrachunkowe wcale nie oznacza, że zakładając nowy rok obrachunkowy trzeba na nowo uzupełniać wszystkie kartoteki. Mogą być one przeniesione z roku poprzedniego.

Zestawienia

RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt umożliwia tworzenie zestawień dla księgi i rejestrów za wybrany okres czasu, dla dowolnego kontrahenta i dowolnej kolumny księgi. Zapisy w księdze mogą być przypisane do dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika grup operacji. W oparciu o te grupy użytkownik może generować zestawienia zgodne ze swoimi potrzebami. Dla zarejestrowanych w firmie pojazdów prowadzone są ewidencje przebiegów i kosztów związanych z ich eksploatacją.

Rozrachunki

W programie możemy na bieżąco śledzić rozrachunki z kontrahentami. Rozliczanie operacji odbywa się w aplikacji Kasa, Bank, Rozrachunki, a informacje o rozliczeniach automatycznie są przekazywane do księgi. Istnieje również możliwość rozliczania dokumentów bezpośrednio w module Księga Podatkowa, bez rejestracji dokumentów kasowych. Szybkie podliczanie umożliwia podejrzenie aktualnego stanu należności i zobowiązań. Możliwe jest również utworzenie rozbudowanego zestawienia.

Automatyczne księgowania –import danych

Zintegrowana współpraca z pozostałymi modułami systemu RAKSSQL zapewnia możliwość automatycznego księgowania dokumentów. Z modułu Sprzedaż i Magazyn księgowane mogą być zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu. Listy płac, rachunki do umów zleceń i o dzieło oraz składki ZUS, FP i FGŚP rejestrowane są z modułu Kadry i Płace. Współpraca z modułem Środki Trwałe zapewnia możliwość księgowania wszystkich wydarzeń związanych ze środkami trwałymi w szczególności odpisów amortyzacyjnych. W przypadku bezpośredniej współpracy program zapewnia pełną kontrolę nad księgowanymi dokumentami. Dokumenty sprzedaży i zakupu mogą być wprowadzone również poprzez import z pliku DBF, w przypadku gdy księga i magazyn działają w różnych sieciach komputerowych.

Cechy funkcjonalne rozwiązania:

  • Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel.
  • Możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKSSQL.
  • Generator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel.
  • Możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc…) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych.
  • Możliwość definiowania i wykorzystania w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel.

Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownik programu zyskuje oszczędność czasu, szybkość i efektywność tworzenia raportów i analiz, eliminację pomyłek.

Bezpieczeństwo

RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt jest zabezpieczony kodami użytkowników przed niepowołanym dostępem do programu, bądź do niektórych jego funkcji. Mechanizm archiwizacji umożliwia tworzenie bezpiecznych kopii danych.

×
Czy życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony?
TOP